Vilniaus mokytojų namai
EN

Aktoriai SAULIUS ir JOKŪBAS BAREIKIAI „Autorinių dainų vakaras''


Šv. Kotrynos bažnyčia
Antradienis
Sausio 31 d.
19:00 VAL.

ATM KOMPANIJA KVIEČIA!

 

Aktoriai SAULIUS ir JOKŪBAS BAREIKIAI
„Autorinių dainų vakaras“

2023 m. SAUSIO 31d. 19 val.
ŠV. KOTRYNOS BAŽNYČIOJE, VILNIUS

 

         Retai scenoje kartu susitinkantys aktoriai, Saulius ir Jokūbas Bareikiai  – tėvas ir sūnus, visus bardų muzikos gerbėjus kviečia į autorinių dainų vakarą.

       Sau­lius pa­si­da­li­jo is­to­ri­ja apie due­to at­si­ra­di­mą. „Mus su­kū­rė Vir­gis Sta­kė­nas, pa­kvie­tęs į sa­vo fes­ti­va­lį“, - tei­gė S. Ba­rei­kis. Iš pra­džių ne­įsi­vaiz­da­vę sa­vęs kar­tu sce­no­je, da­bar ak­to­riai su­ren­gia ke­lis kon­cer­tus per me­tus, tad iš­girs­ti juos gro­jan­čius due­te yra ma­lo­ni ga­li­my­bė. Il­gą lai­ką Jo­kū­bo kū­ry­ba „slė­pė­si“ stal­čiu­je. Ta­čiau šian­dien šie du ta­len­tin­gi vy­rai tu­ri bend­rą  prog­ramą, ku­rio­je žiū­ro­vai ga­li pa­sik­lau­sy­ti au­to­ri­nių Sau­liaus ir Jo­kū­bo dai­nų.

        Taigi visus norinčius išgirsti šį neeilinį duetą, kviečiame į Šv. Kotrynos bažnyčią

2023 sausio 31d. 19 val. ir geras vakaras bus tikrai garantuotas.

 

#atmkompanija #sauliusbareikis  #vilnius  #renginiai  #jokubasbareikis

 

Bilietai: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/aktoriai-saulius-ir-jokubas-bareikiai-autoriniu-dainu-vakaras-375754/

 
Bilietus galite įsigyti www.bilietai.lt ir bilietai.lt kasose.
Informacija apie bilietus nemokamu informacijos numeriu 1588 (informacija Jums bus suteikta nemokamai, mokėsite tik už ryšio paslaugas pagal Jūsų operatoriaus taikomus tarifus).
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: